Ivory Fantasy

Ivory Fantasy Granite Slabs

AVAILABLE SLABS

Item #: 105113 Ivory Fantasy
Material: Granite
Thickness: 3 cm

Finish: Polish
136“ x 79“ 73ft2
Item #: 105115 Ivory Fantasy
Material: Granite
Thickness: 3 cm

Finish: Leather
137“ x 79“ 73ft2
Item #: 105116 Ivory Fantasy
Material: Granite
Thickness: 3 cm

Finish: Leather
136“ x 79“ 72ft2
Item #: 105114 Ivory Fantasy
Material: Granite
Thickness: 3 cm

Finish: Polish
136“ x 79“ 73ft2
Item #: 105117 Ivory Fantasy
Material: Granite
Thickness: 3 cm

Finish: Leather
136“ x 80“ 73ft2

AVAILABLE REMNANTS

Item #: 40163-1-1 Ivory Fantasy
Material: Granite
Thickness: 3 cm

Finish: Dual
54“ x 36“ 13ft2

OTHER SLABS

Item #: 102383-1 Ivory Fantasy
Material: Granite
Thickness: 3 CM

Finish: Dual
64“ x 127“ 37ft2

Inquiry Form