Miami White

Miami White Quartz Slabs

AVAILABLE SLABS

Item #: 10222 Miami White
Material: Quartz
Thickness: 3cm

Finish: Polished
120“ x 57“ 46ft2
Item #: 10556 Miami White
Material: Quartz
Thickness: 3cm

Finish: Polished
120“ x 57“ 46ft2
Item #: 10221 Miami White
Material: Quartz
Thickness: 3cm

Finish: Polished
120“ x 57“ 46ft2
Item #: 10223 Miami White
Material: Quartz
Thickness: 3cm

Finish: Polished
120“ x 57“ 47ft2

AVAILABLE REMNANTS

Item #: Miami White - Rem. 1 Miami White
Material: Quartz
Thickness: 3cm

Finish: Polished
121“ x 26“ 21ft2

Inquiry Form